Jon Kern: Return to the Fundamentals of the Agile Manifesto

Dołącz do Jona Kerna, współautora Manifestu Agile, który postuluje, że branża potrzebuje podejścia opartego na interakcjach jako pierwszoplanowym elemencie w procesie tworzenia oprogramowania. Istotą tego podejścia jest powrót do podstaw Manifestu Agile.

Podejście Jona do pragmatycznego rozwoju oprogramowania opiera się na „ludziach i ich interakcjach” – aspekcie, który zasługuje na większą uwagę niż procesy i narzędzia.

Jon postara się, aby jego prezentacja była krótka, aby pozostawić czas na pytania uczestników. Dlatego już teraz zastanów się, o co można go zapytać.

Zapisy na ten webinar zostały już zamknięte, jednak możesz obejrzeć nagranie tutaj:

Jon Kern

Konsultant Agile, Adaptavist.com
Współautor Agile Manifesto
https://www.linkedin.com/in/jonkern

Jon, będący współautorem Manifestu Agile, jest inżynierem lotnictwa z wykształcenia. Z pasją pomaga zespołom odnosić sukcesy w dostarczaniu wartości biznesowej za pomocą oprogramowania. Współpracuje z zespołami, aby artykułować, projektować, tworzyć architekturę i dostarczać oprogramowanie rozwiązujące trudne problemy biznesowe.

Jon poszukuje lepszych sposobów na osiąganie celów przez zespoły. Robi to z perspektywy ludzi (nastawienie i kultura) oraz procesów i technologii (narzędzia). Pomaga zespołom tworzyć środowisko oparte na interakcjach, które umożliwia efektywne praktyki, uczenie się, solidną architekturę, zwinny rozwój, jakość zaprojektowaną (nie przypadkową) oraz precyzyjne skupienie na dostarczaniu wartości biznesowej poprzez strategiczne zaplanowanie rozwoju oprogramowania.

Jon pracuje nad aplikacją internetową dla strażaków w wolnym czasie. Dzięki temu nieustannie „praktykuje to, co głosi”.

Specjalizacje: piwo, kawa, rozwój Agile, coaching/mentoring zwinny, modelowanie domeny, rozwiązania architektoniczne, kierowanie zespołami rozproszonymi, szeroko zróżnicowana wiedza dziedzinowa, przywództwo przez przykład.

Agile Consultant, Adaptavist.com
Co-author Agile Manifesto
https://www.linkedin.com/in/jonkern

Jon, a co-author of the Agile Manifesto, is an aerospace engineer by training. He is passionate about helping teams succeed in delivering business value through software. He works with teams to articulate, design, architect, and deliver software that solves challenging business problems.

Jon seeks better ways for teams to accomplish their goals from the perspectives of people (mindset and culture), process, and technology (tools). Jon likes to help teams build an interaction-first environment that enables effective practices, learning, solid architecture, agile development, quality-by-design (not accident), and laser-like focus on delivering business value through the strategic use of s/w development.


Jon works on a production web app for firefighters on the side. So he is never far from “practicing what he preaches.”

Specialties: beer, coffee, agile development, agile coaching/mentoring, domain modeling,
architectural solutions, leading distributed teams, highly varied domain expertise, leadership
by example.

Podobne wpisy