Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://agilelabs.pl/kursmetryk-webinar/ jest prowadzony przez Pawła Lewińskiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Mobi-net Paweł Lewiński, Wolnościowa 8, 95-200 Pabianice. Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 731-14-66-336, REGON 472151408 telefon kontaktowy (662) 555 199
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje
1. Klient – każda osoba lub każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony www.kanbanologia.pl
2. Produkt – możliwość uczestnictwa w szkoleniu i wszelkie związane z tym materiały dodatkowe
3. Sprzedawca – prowadzący sklep pod adresem agilelabs.pl,  https://agilelabs.pl/kursmetryk-webinar/
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym agilelabs.pl,  https://agilelabs.pl/kursmetryk-webinar/
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin dokonywania zakupów.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia z koniecznym potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji przez Klienta niniejszego regulaminu i innych wymaganych zgód.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem
1. Adres e-mail Sprzedawcy: pawel (małpa) agilelabs . pl
2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email lub telefonicznie (662)555199

Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (bez podatku VAT, który jest doliczany podczas końcowego etapu składania zamówienia).
4. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT na zakupione Produkty Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty email wskazanej w niniejszym regulaminie lub poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu. Faktura może być wystawiona jedynie nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” lub „Kupuję” (lub równoznaczny)
– podać adres e-mail niezbędny do realizacji kontaktu z Klientem
– podać swoje imię i nazwisko, jeżeli formularz zakupu tego wymaga
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:  Autopay i oferowanych przez ten serwis szczegółowych metod płatności na zasadach i zgodnie z regulaminem portalu Autopay i/lub firm z nim współpracujących.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
3. Dostępne metody płatności kartami: karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. 

Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia oraz jego opłaceniu.
2. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności klient otrzymuje dostęp do zakupionego kursu na platformie kursowej. 
3. Czas realizacji zamówienia jest liczony w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności.

Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca informuje Klienta, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
2. Wszystkie materiały i informacje będące częścią szkolenia stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Kanban University.
Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Kanban University stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 5.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez informację wysłaną pocztą elektroniczną na adres pawel (@) kanbanologia.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego paragrafu.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli usługa została już wykonana/ jeżeli spełnianie świadczenia nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w pkt. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

Możliwość zmiany terminu realizacji umowy
1. Klient ma możliwość zmiany terminu wykonania usługi poprzez poinformowanie o takiej potrzebie Sprzedawcę w formie wiadomości wysłanej na adres email pawel (@) kanbanologia.pl najpóźniej na 2 dni przed terminem realizacji.
2. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą 

Reklamacja i gwarancja
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji poprzez adres e-mail Sprzedawcy sklepu. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres e-mail Użytkownika lub wskazany w reklamacji

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w wyniku dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, jeżeli taka opcja jest dostępna
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w celu realizacji zakupu.
4. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do Kanban University celem wystawienia certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. 
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w dowolnym momencie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.