Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.kursmetryk.pl (https://agilelabs.pl/kursmetryk/) jest prowadzony przez Marcina Biedronia, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Perpetual Marcin Biedroń, która to działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) , numer NIP: 7292581673 oraz z serwisu internetowego www.kanbanologia.pl, który jest prowadzony przez Paweł Lewiński, który powadzi działalność gospodarczą pod firmą Mobi-net Paweł Lewiński, która to działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) , numer NIP: 7311466336.

Definicje
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
Produkt –  użytkowanie produktów elektronicznych (treści cyfrowe) dostępnych w Serwisie dla jednej osoby lub uczestnictwo w szkoleniu
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem kursmetryk.pl lub www.kanbanologia.pl za pośrednictwem którego Użytkownik składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
Regulamin – niniejszy regulamin dokonywania zakupów.
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia z koniecznym potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji przez Klienta niniejszego regulaminu i innych wymaganych zgód.

Kontakt ze Sklepem
Adres e-mail Sprzedawcy: agilelabs.pl (małpa) gmail . com
Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email lub pod numerem telefonu 66(255)5199

Informacje ogólne
Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
Składanie zamówień przez Użytkownika na Produkty znajdujące się w ofercie Serwisu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Użytkownikowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Użytkownik przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Użytkownik w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

W toku procesu Zamawiania Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.

Użytkownik w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

Rejestracja Użytkownika w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za nie udostępnienie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.

Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

Wypełniając formularz Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.

Podany adres e-mail chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

Użytkownik przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

głównych cechach Produktu,

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,

możliwości odstąpienia od umowy.

Użytkownik wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, o czym Użytkownik jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy bądź przez innego operatora płatności.


Klient może skorzystać z następujących metod płatności: przelewy24.pl i oferowanych przez ten serwis szczegółowych metod płatności na zasadach i zgodnie z regulaminem portalu przelewy24 i/lub firm z nim współpracujących.

Wykonanie umowy sprzedaży
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia oraz jego opłaceniu.
Po złożeniu Zamówienia produkt automatycznie jest wysyłany się do Klienta na adres e-mail podany w Zamówieniu. Produkt jest dostępny i można go pobrać wielokrotnie w ciągu określonego w potwierdzeniu zakupu czasu. Po upływie oznaczonego czasu Produkt przestaje być dostępny do pobrania. W przypadku szkolenia umowa sprzedaży obejmuje jednorazowe uczestnictwo Użytkownika w szkoleniu.

Prawa własności intelektualnej
Sprzedawca informuje Klienta, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Prawo odstąpienia od umowy
Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Produktu zapłaconej przez Użytkownika.

Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 7 roboczych dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem możliwości używania Produktów w serwisie, które są przedmiotem odstąpienia

Wymagania techniczne

Właściciel świadczy na  rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu będących Produktem następuje odpłatnie. 

Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce, dostęp do Internetu,
  • możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres agilelabs.pl@gmail.com 

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres e-mail Użytkownika lub wskazany w reklamacji


Dane osobowe
Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych w wyniku dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

Usługodawca wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: ​​https://agilelabs.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookie/

Prawa autorskie

Usługodawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych w toku korzystania z nich.


Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w dowolnym momencie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.